How to travel to Tallinn, Estonia?

How to travel to Tallinn, Estonia?